I. Przynależność do Koordynacji Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym

1. Do Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej należą wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjne, które realizują cele Odnowy określone w Preambule Statutu ICCRS oraz spełniają następujące kryteria:

  1. Otwarcie się na działanie Ducha Świętego, które wyraża się w czasie modlitwy osobistej i wspólnotowej (spotkania modlitewne z uwielbieniem i ujawnianiem się charyzmatów), a także w życiu osobistym i wspólnotowym.

  2. Prowadzenie Seminariów Życia w Duchu Świętym (lub innych cyklów o wypracowanej formie), które prowadzą uczestników do osobistej relacji z Jezusem Chrystusem, chrztu w Duchu Świętym i otworzenia się na nowe życie w Duchu.

  3. Formacja pozwalająca na osiąganie celów stawianych sobie przez Katolicką Odnowę w Duchu Świętym.

  4. Jedność liderów z koordynacją. Udział w Spotkaniach Liderów.

2. Podstawową formą działania w Odnowie w Duchu Świętym jest wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna, będąca grupą osób gromadzących się wokół Jezusa Chrystusa. Na jej czele stoi lider, który wraz z księdzem opiekunem jest odpowiedzialny za wspólnotę. Powołują oni radę wspólnoty.

3. Wspólnota, której członkowie zobowiązali się do przestrzegania określonych zasad życia, jest wspólnotą przymierza. Określa ona swoją własną strukturę i sposób wyboru lidera. Dopuszcza się też sytuacje, w których wspólnota nie będąca wspólnotą przymierza przyjmuje własną strukturę i sposób funkcjonowania za wiedzą koordynacji.

II. Zasady funkcjonowania Koordynacji

4. Koordynowanie wspólnot jest zadaniem księdza koordynatora (kapłan mianowany przez biskupa) i koordynatora świeckiego, a także powołanej przez nich Rady Pastoralnej.

Sposób wyboru koordynatora świeckiego
Powołanie koordynatora świeckiego w diecezji następuje przez głosowanie. Kandydów na koordynatora wskazują: ksiądz koordynator, koordynator świecki, liderzy, rady wspólnot i członkowie Rady Pastoralnej diecezji. Wyboru koordynatora dokonują: ksiądz koordynator, koordynator świecki, liderzy i członkowie Rady Pastoralnej diecezji. Wybory może poprzedzić rozmowa: przedstawienie programu działania, omówienie zalet i potencjalnych słabych stron kandydatów. Koordynatorem świeckim zostaje kandydat, który w wyborach tajnych, przy obecności co najmniej 2/3 grona osób upoważnionych do głosowania uzyska bezwzględną większość głosów (50% + 1). Jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał tej większości, wybór przeprowadza się między dwoma kandydatami, którzy uzyskali największą ilość głosów w pierwszej turze wyboru. Koordynatorem świeckim zostaje ten kandydat, który uzyska więcej głosów niż suma głosów oddanych na kontrkandydata. Wybór koordynatora świeckiego wymaga akceptacji księdza biskupa ordynariusza. W przypadku braku akceptacji należy powtórzyć wybory. Kadencja koordynatora świeckiego wynosi 4 lata. Po jej upływie należy przeprowadzić kolejne wybory. Funkcja koordynatora może być sprawowana nie dłużej niż trzy kadencje bez przerwy.
Odwołanie koordynatora świeckiego w diecezji następuje:
- przez rezygnację pisemną złożoną radzie i księdzu koordynatorowi,
- po upływie kadencji, która wynosi 4 lata, do czasu wybrania nowego koordynatora,
- po skreśleniu z listy członków Krajowego Zespołu Koordynatorów.

5. Zadania Rady Pastoralnej:

  1. rozeznawanie woli Bożej dotyczące rozwoju Odnowy w Archidiecezji i proponowanie kierunków rozwoju
  2. troska o budowanie tożsamości Odnowy w Archidiecezji (organizowanie Dni Jedności, czynny udział w Ogólnopolskim Czuwaniu, promowanie Rocznej Szkoły Formacji, organizowanie spotkań formacyjnych, rekolekcji i innych wydarzeń Odnowy w Duchu Świętym)
  3. troska o jedność wspólnot
  4. troska o liderów - przygotowywanie i współprowadzenie Spotkań Liderów
  5. współpraca z innymi Ruchami w Archidiecezji

Do Rady Pastoralnej wchodzą osoby, które pragną w duchu miłości służyć wszystkim wspólnotom w Archidiecezji Wrocławskiej.

6. Aby być w jedności z diecezjalną i krajową Odnową w Duchu Świętym, wspólnoty należące do koordynacji powinny brać udział we wspólnych wydarzeniach, takich jak: Dzień Jedności (raz w roku), Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie (odbywa się zawsze w trzecią sobotę maja), Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego i innych.

7. Wyrazem jedności z krajową Odnową w Duchu Świętym jest także uczestniczenie koordynatorów diecezjalnych w spotkaniach Krajowego Zespołu Koordynatorów (KZK). Członkowie KZK spotykają się zazwyczaj 2-3 razy w roku, spotkaniom przewodniczy krajowy duszpasterz Odnowy.