I. Przynależność do Koordynacji Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym

1. Do Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej należą wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjne, które realizują cele Odnowy określone w Preambule Statutu ICCRS oraz spełniają następujące kryteria:

 1. Otwarcie się na działanie Ducha Świętego, które wyraża się w czasie modlitwy osobistej i wspólnotowej (spotkania modlitewne z uwielbieniem i ujawnianiem się charyzmatów), a także w życiu osobistym i wspólnotowym.

 2. Prowadzenie Seminariów Życia w Duchu Świętym (lub innych cyklów o wypracowanej formie), które prowadzą uczestników do osobistej relacji z Jezusem Chrystusem, chrztu w Duchu Świętym i otworzenia się na nowe życie w Duchu.

 3. Formacja pozwalająca na osiąganie celów stawianych sobie przez Katolicką Odnowę w Duchu Świętym.

 4. Jedność liderów z koordynacją. Udział w Spotkaniach Liderów.

2. Podstawową formą działania w Odnowie w Duchu Świętym jest wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna, będąca grupą osób gromadzących się wokół Jezusa Chrystusa. Na jej czele stoi lider, który wraz z księdzem opiekunem jest odpowiedzialny za wspólnotę. Powołują oni radę wspólnoty.

3. Wspólnota, której członkowie zobowiązali się do przestrzegania określonych zasad życia, jest wspólnotą przymierza. Określa ona swoją własną strukturę i sposób wyboru lidera. Dopuszcza się też sytuacje, w których wspólnota nie będąca wspólnotą przymierza przyjmuje własną strukturę i sposób funkcjonowania za wiedzą koordynacji.

II. Zasady funkcjonowania Koordynacji

4. Koordynowanie wspólnot jest zadaniem księdza koordynatora (kapłan mianowany przez biskupa) i koordynatora świeckiego, a także powołanej przez nich Rady Pastoralnej.

Sposób wyboru koordynatora świeckiego
Powołanie koordynatora świeckiego w diecezji następuje przez głosowanie. Kandydów na koordynatora wskazują: ksiądz koordynator, koordynator świecki, liderzy, rady wspólnot i członkowie Rady Pastoralnej diecezji. Wyboru koordynatora dokonują: ksiądz koordynator, koordynator świecki, liderzy i członkowie Rady Pastoralnej diecezji. Wybory może poprzedzić rozmowa: przedstawienie programu działania, omówienie zalet i potencjalnych słabych stron kandydatów. Koordynatorem świeckim zostaje kandydat, który w wyborach tajnych, przy obecności co najmniej 2/3 grona osób upoważnionych do głosowania uzyska bezwzględną większość głosów (50% + 1). Jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał tej większości, wybór przeprowadza się między dwoma kandydatami, którzy uzyskali największą ilość głosów w pierwszej turze wyboru. Koordynatorem świeckim zostaje ten kandydat, który uzyska więcej głosów niż suma głosów oddanych na kontrkandydata. Wybór koordynatora świeckiego wymaga akceptacji księdza biskupa ordynariusza. W przypadku braku akceptacji należy powtórzyć wybory. Kadencja koordynatora świeckiego wynosi 4 lata. Po jej upływie należy przeprowadzić kolejne wybory. Funkcja koordynatora może być sprawowana nie dłużej niż trzy kadencje bez przerwy.
Odwołanie koordynatora świeckiego w diecezji następuje:
- przez rezygnację pisemną złożoną radzie i księdzu koordynatorowi,
- po upływie kadencji, która wynosi 4 lata, do czasu wybrania nowego koordynatora,
- po skreśleniu z listy członków Krajowego Zespołu Koordynatorów.

5. Zadania Rady Pastoralnej:

 1. rozeznawanie woli Bożej dotyczące rozwoju Odnowy w Archidiecezji i proponowanie kierunków rozwoju
 2. troska o budowanie tożsamości Odnowy w Archidiecezji (organizowanie Dni Jedności, czynny udział w Ogólnopolskim Czuwaniu, promowanie Rocznej Szkoły Formacji, organizowanie spotkań formacyjnych, rekolekcji i innych wydarzeń Odnowy w Duchu Świętym)
 3. troska o jedność wspólnot
 4. troska o liderów - przygotowywanie i współprowadzenie Spotkań Liderów
 5. współpraca z innymi Ruchami w Archidiecezji

Do Rady Pastoralnej wchodzą osoby, które pragną w duchu miłości służyć wszystkim wspólnotom w Archidiecezji Wrocławskiej.

6. Aby być w jedności z diecezjalną i krajową Odnową w Duchu Świętym, wspólnoty należące do koordynacji powinny brać udział we wspólnych wydarzeniach, takich jak: Dzień Jedności (raz w roku), Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie (odbywa się zawsze w trzecią sobotę maja), Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego i innych.

7. Wyrazem jedności z krajową Odnową w Duchu Świętym jest także uczestniczenie koordynatorów diecezjalnych w spotkaniach Krajowego Zespołu Koordynatorów (KZK). Członkowie KZK spotykają się zazwyczaj 2-3 razy w roku, spotkaniom przewodniczy krajowy duszpasterz Odnowy.


III. Uwagi i zalecenia

Lider wspólnoty
Lider jest osobą, która:

 • dąży do świętości i pomaga w tym innym
 • rozeznaje znaki czasu
 • nie jest samotną wyspą, działa w łączności z radą wspólnoty i innymi grupami

Do lidera świeckiego należy (po zasięgnięciu opinii rady i kapłana):

 • powoływanie animatorów,
 • powoływanie osób do rady,
 • wyznaczanie w swoim zastępstwie osób do reprezentowania wspólnoty na zewnątrz i działania w jej imieniu
 • wyznaczanie w swoim zastępstwie osób do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez koordynatorów diecezjalnych

Do podstawowych obowiązków lidera należy:

 • troska o wierność nauce Kościoła we wspólnocie podejmowana we współpracy z księdzem opiekunem
 • regularne uczestniczenie w spotkaniach wspólnoty, zadbanie o rozeznawanie spotkań modlitewnych i zorganizowanie nauczania
 • reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
 • realizowanie zaleceń koordynatorów diecezji dotyczących form działania wspólnot i dzieł Odnowy w Duchu Świętym,
 • regularne uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez koordynatorów diecezjalnych lub przez osoby przez nich wyznaczone, dla osób odpowiedzialnych za Odnowę w Duchu Świętym w diecezji

Ksiądz opiekun
Ksiądz opiekun jako asystent Kościoła we wspólnocie troszczy się o wierność wspólnoty nauce Kościoła.
Ksiądz opiekun ma prawo:

 • rozeznawania wspólnie z liderem i radą formy spotkania modlitewnego i celów wspólnoty (doraźnych, krótkoterminowych i długoterminowych)
 • rozeznawania wspólnie z liderem i radą właściwej formacji dla członków wspólnoty
 • uczestniczenia w każdym dziele podejmowanym przez wspólnotę
 • czynnego uczestniczenia w wyborze lidera
 • powoływania osób do rady
 • interweniowania u koordynatorów diecezjalnych w przypadku braku porozumienia w grupie lub z liderem

Rada wspólnoty
Do zadań rady wspólnoty należy:

 • rozeznawanie wspólnie z liderem i księdzem opiekunem drogi wspólnoty,
 • pomaganie liderowi w odpowiedzialnym wykonywaniu dzieł powierzonych wspólnocie,
 • inspirowanie lub inicjowanie nowych działań w porozumieniu z liderem i księdzem opiekunem

Członkowie rady mają prawo:

 • zgłaszania kandydatów i czynnego uczestniczenia w wyborze lidera
 • wysyłania swojego reprezentanta na spotkania organizowane przez koordynatorów diecezjalnych w przypadku nie reprezentowania wspólnoty na spotkaniach przez lidera lub przez osobę wyznaczoną przez lidera

Sposób wyboru lidera
Powołanie lidera we wspólnotach następuje przez głosowanie. Kandydów na lidera wskazuje i wyboru dokonuje grono osób odpowiedzialnych, złożone z dotychczasowego lidera, rady i animatorów oraz księdza opiekuna. Wybory może poprzedzić rozmowa: przedstawienie programu działania, omówienie zalet i potencjalnych słabych stron kandydatów. Liderem zostaje kandydat, który w wyborach tajnych, przy obecności co najmniej 2/3 grona osób odpowiedzialnych uzyska bezwzględną większość głosów (50% + 1). Jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał tej większości, przeprowadza się wybór między dwoma kandydatami, którzy uzyskali największą ilość głosów w pierwszej turze wyboru. Liderem zostaje ten kandydat, który uzyska więcej głosów niż suma głosów oddanych na kontrkandydata i głosów nieważnych. Wybór lidera wymaga akceptacji księdza proboszcza parafii, przy której grupa istnieje. W przypadku braku akceptacji należy odwołać się i podporządkować decyzji koordynatorów diecezjalnych lub powtórzyć wybory. Funkcja może być sprawowana przez wiele lat, pod warunkiem, że co cztery lata odbywać się będą wybory lidera.

Odwołanie lidera we wspólnocie następuje przez:

 1. rezygnację pisemną złożoną radzie i księdzu opiekunowi,
 2. radę i animatorów, o ile z wnioskiem o odwołanie wystąpi co najmniej 1/3 członków tego grona, a decyzję o odwołaniu podejmie bezwzględną większością głosów (50% + 1) w wyborach tajnych, przy obecności co najmniej 2/3 grona,
 3. przez biskupa ordynariusza, na wniosek księdza proboszcza miejsca działania danej wspólnoty lub na wniosek koordynatorów diecezjalnych
 4. po upływie kadencji

Powołanie nowej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym
Grupa, która rozeznała, że bliski jest jej charakter i cele Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, wyrażone w Preambule do Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, powinna zgłosić księdzu proboszczowi w miejscu działania grupy oraz diecezjalnym koordynatorom Odnowy w Duchu Świętym wolę powołania wspólnoty i przedstawić osobę, która będzie reprezentować wspólnotę do czasu uformowania się jej struktury. Nowopowstała wspólnota powołuje lidera jak najszybciej, bez zbędnej zwłoki, nie później niż 6 miesięcy od czasu zgłoszenia zamiaru powołania wspólnoty.

„Zasady..." zostają przyjęte po uzyskaniu bezwzględnej większości głosów (50%+1), przy obecności co najmniej połowy liczby osób upoważnionych do głosowania na spotkaniu Liderów organizowanym przez Koordynatorów Diecezjalnych. W takim samym trybie mogą być wprowadzane poprawki do „Zasad".  

Przyjęto na Spotkaniu Liderów 13.09.2014 r.

Aneks TUTAJ