FORMACJA w ODNOWIE - ku odpowiedzialności, ku dojrzałości, ku bliskiej relacji z Panem - rok 2022

Drodzy Pasterze i Liderzy Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, pragniemy podzielić się z Wami tym, co sami otrzymaliśmy od Pana Boga. Tym darem jest FORMACJA, która pozwala wskazać dalszą drogę wzrostu duchowego osobom już zewangelizowanym. Ile diecezji i wspólnot, tyle różnych dróg i natchnień Ducha Świętego. W poniższym artykule, który jest fragmentem książki Instrukcje i Inspiracje, przedstawiamy Wam propozycje formacji, która będzie proponowana i realizowana na stronie odnowa.org, w dziale materiały. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych i płatnych materiałów (Seminaria Extra), a także do wsparcia działalności wydawniczej w służbie wspólnotom.

Wszystkie wspólnoty Odnowy, już po kilku latach swojego istnienia, stają przed tym samym problemem. Na skutek ewangelizacji, przybywa im pewna ilość nowych osób w grupie, a jednocześnie są w niej także osoby, które po długim czasie słuchania kerygmatu, domagają się czegoś więcej, „stałego pokarmu”, a nie „mleka”, chcą wreszcie „wypłynąć na głębię”.
Zwykle stajemy z tym problemem przed Panem i modlimy się o Jego rozwiązanie. Najczęściej wtedy powstają pod wpływem Ducha Świętego katechezy, które potem układają się w pewną całość tworząc seminaria.
Potem jednak seminaria zaczynają być traktowane jak kursy, które się zalicza. Dzieje się tak, ponieważ nie ma obrazu całości FORMACJI, który by pokazywał, czym te seminaria są. Dopiero znając całość i rozumiejąc sens formowania się pojmujemy, czemu służą poszczególne seminaria, a przez to ostatecznie, kto, kiedy i w jaki sposób może i/lub powinien z nich skorzystać. Pan Bóg wie wszystko, ma obraz całości, dlatego Jego trzeba prosić. Wizję FORMACJI, która chcę Wam tu przedstawić, otrzymaliśmy podczas modlitwy w całości, a później wypełniała się ona zbiorem konkretnych seminariów i nadal się rozwija.

Podczas modlitwy Pan przypomniał nam, że Kościół nigdy nie orzeka o potępieniu nikogo, ale ogłasza, kto jest w niebie i wskazuje Świętych, jako ludzi, którzy umieli współpracować z łaską Boga, gdyż byli otwarci na działanie Ducha Świętego. Wielu z nich dostrzegało w swoim życiu pewne etapy przemiany duchowej i choć dzielili ten proces na różną ilość części, używali innych metafor i nazw, to droga przemiany zawsze była ta sama. Etapy te można sprowadzić do trzech głównych: oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia.

Żaden z tych etapów ROZWOJU ŻYCIA DUCHOWEGO nie kończy się w życiu doczesnym, ale każdy w pewnym momencie zaczyna się i trwa do końca naszego ziemskiego życia. Tak jest z:

  • oczyszczeniem (serca z grzechu),
  • oświeceniem (umysłu dla głębszego poznania Boga)
  • zjednoczeniem (woli człowieka z wolą Boga).

Wcześniej jednak, całą tą drogę poprzedza moment spotkania z Bogiem, odkrycia Jego realnej obecności i wejścia w osobistą relację z Nim. Znamy to, jako doświadczenie Chrztu w Duchu Świętym, mówimy o spotkaniu Boga w osobie Jezusa Chrystusa, o odnowieniu wiary i pierwszym nawróceniu, o rozpoczęciu nowego życia.

ROZWÓJ ŻYCIA DUCHOWEGO podobnie jak biologicznego, gdy już się zacznie to trwa bez względu na to, czy skupiamy na nim naszą uwagę czy nie, czy jesteśmy świadomi, jakie ma etapy itd.

FORMACJA to wspieranie ROZWOJU DUCHOWEGO przez świadome współdziałanie z łaską. Stymulowanie rozwoju jest nam wszystkim znane; widzimy jak odpowiednie ćwiczenia ruchowe wpływają na rozwój fizyczny człowieka. Wiemy jak na rozwój intelektualny człowieka wpływa dobra edukacja dopasowana
do jego możliwości (wieku, okresu życia). Patrzymy z przyjemnością na sprawnych ludzi: ratowników, czy sportowców oraz cenimy dobrych lekarzy, pisarzy, inżynierów itd. Oni podjęli pewien trud, wysiłek wpływania na swój rozwój fizyczny czy intelektualny, choć nie musieli.

Z natury wszyscy rosną, także ci, którzy unikają ruchu, ćwiczeń i sportu, i da się przeżyć na tym świecie bez edukacji. Podobnie jest z ROZWOJEM DUCHOWYM. Każdy, kto zaprosił Pana, Jezusa Chrystusa do swego życia i narodził się z Ducha Świętego, będzie przechodził proces oczyszczenia (z przywiązania serca do grzechu), będzie miał chwile oświecenia (jasność umysłu rozpoznającego Bożą obecność), będzie pragnął zjednoczenia z Miłością Wszechmogącą (Bogiem). Jednak bardzo wiele zależy od nas, od tego czy chcemy wzrastać duchowo świadomie współdziałając z łaską Boga, czy podejmiemy trud FORMACJI, czy nie.

FORMACJA „PODRÓŻ DUCHOWA”
Sama nazwa „Podróż Duchowa” zakłada, że wyruszamy w pewną „drogę” – ma ona swój cel, który możemy osiągnąć tylko wtedy, gdy czynimy na tej drodze określone „kroki”, czyli postępy. Sama wiedza, teoria – nie zbawia. Konieczne jest robienie w swoim życiu miejsca dla Boga przez kolejne decyzje i modlitwy, aby Bóg dokonał w nas tego, czego sami uczynić nie możemy. Dopiero później, współdziałając z Jego łaską, widzimy cud przemiany własnego serca i życia. Odkrywamy, że „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra.”(Rz 8,28)

FORMACJA „PODRÓŻ DUCHOWA” składa się z 4 kolejnych etapów:
0 – ETAP EWANGELIZACJI
1 – DROGA OCZYSZCZENIA
2 – DROGA OŚWIECENIA
3 – DROGA ZJEDNOCZENIA

Do każdego etapu przypisane są konkretne SEMINARIA wspierające rozwój życia duchowego osoby na danym etapie.

F0 – ETAP EWANGELIZACYJNY – Spotkać Jezusa:
1. REO – Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym
2. SE – Studium Ewangelii (Św. Marka lub Św. Łukasza)
3. SPW – Seminarium Podstaw Wiary (Depozyt wiary)
4. SUW – Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego
5. SW – Seminarium o Wspólnocie

Ten etap poprzedza preewangelizacja: czuwania, koncerty, kursy SNE („Filip”, „Nowe Życie”) i „Alfa”, oraz różne inne dzieła. REO – Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym zaczyna się ok. Wielkanocy i trwa do wakacji. Jest przygotowane dla osób nowych, które spotykamy podczas preewangelizacji. Zapraszamy też naszych znajomych, rozwieszamy plakaty, ogłaszamy przez Internet. Potem uczestnicy REO mogą pojechać na wakacyjne rekolekcje całej wspólnoty (7-10dni), które mają działanie wspólnoto twórcze – tam można lepiej się poznać i poczuć jak w rodzinie.
SPRAWDŹ SEMINARIA FORMACYJNE NA AGAPPE.SHOP

ETAPY PODRÓŻY DUCHOWEJ i SEMINARIA na danym etapie:
F1 – DROGA OCZYSZCZENIA
1. SE – Studium Ewangelii (Św. Marka lub Św. Łukasza)
2. SO – Seminarium Oczyszczenie
3. UDDŚ – Seminarium Uświęcające Dary Ducha Świętego
4. WD – Seminarium Walka Duchowa – „Grzechy Główne”
5. ZM – Sem. Zmiana Mentalności – „Historia Mojego Zbawienia”
SJ – Seminarium o Języku (Seminarium weekendowe)
SSB – Seminarium Słuchania Boga (Seminarium weekendowe)

F2 – DROGA OŚWIECENIA
1. SE – Studium Ewangelii (Św. Mateusza) 2. SOM – Seminarium Odnowy Miłości
2. SOW – Seminarium Odnowy Wiary
3. SChDŚ – Seminarium Charyzmaty Ducha Świętego
4. SChJCh – Seminarium Charyzmaty Jezusa Chrystusa
5. SUW – Seminarium Uzdrowienia „Dom w Bogu” 5b. SUE – Seminarium Uzdrowienia Emocjonalnego „Rozwój”
6. SOD – Seminarium Organizm Duchowy
7. SOR – Seminarium Osobistego Rozeznawania
SWR – Seminarium Wspólnotowego Rozeznawania (weekend)

F3 – DROGA ZJEDNOCZENIA
1. SE – Studium Ewangelii (Św. Jana)
2. Pascha – Seminarium Pascha Izraela - Pascha Jezusa - Pascha Chrześcijan (moja – nasza)
3. SMB – Seminarium Miłosierdzie Boże (adoracje + dzienniczek) „Pragnienie Serca Jezusa Chrystusa”
4. DK – Droga Krzyża „Krzyż – umiłować do końca”
5. BKKB – „Błogosławieństwa, Konstytucja Królestwa Bożego”
6. LB – Seminarium „Ludzie Boga – stają się święci”
7. PA – Posługa Animatora – przygotowanie do posługi na F0

ETAP DROGI – Cel tego etapu
F0 – MOJE SPOTKANIE Z BOGIEM = SPOTKANIE JEZUSA CHRYSTUSA
■ Cel: SPOTKANIE, doświadczenie dotknięcia przez Boga żywego i narodziny z Ducha Świętego
F1 – DROGA OCZYSZCZENIA
■ Cel: OCZYSZCZENIE gleby mojego serca z korzeni grzechu i otwarcie na relację miłości z Bogiem
F2 – DROGA OŚWIECENIA
■ Cel: OŚWIECENIE odnowienie umysłu przez Ducha Świętego obecnego w Słowie Bożym i nauce Kościoła
F3 – DROGA ZJEDNOCZENIA
■ Cel: ZJEDNOCZENIE mojej woli z wolą Jezusa Chrystusa w wyborze Krzyża – miłości aż do końca, aż po śmierć, aby zmartwychwstać w Nim do życia w Bożym Królestwie.

Do każdego etapu przypisane są określone SEMINARIA wspierające rozwój życia duchowego osoby na danym etapie. Każde seminarium tylko wtedy ma sens i przynosi owoce zbawienia, gdy realizuje cel tego etapu. Konkretna osoba może przejść całą FORMACJĘ wiele razy, gdyż nigdy nie będziemy całkowicie oczyszczeni, nie poznamy Boga do końca, ani nie zjednoczymy się z Nim w pełni. Gdy po raz drugi rozpoczynamy jakieś seminarium warto podjąć się funkcji animatora i służyć innym tym, co otrzymaliśmy już od Pana. Wtedy też dostrzegamy własną przemianę, moc i dar Ducha Świętego.

1. Podczas tej DROGI – DUCHOWEJ PODRÓŻY zostaję wszczepiony w Jezusa jak winna latorośl w krzew i rosnę (JA!) aby wydać OWOCE duchowe
2. DROGA, którą idę PONOWNIE jest tą samą drogą, ale idę nią już, jako posłany do braci i sióstr ANIMATOR
■ aby UMACNIAĆ braci z mojej grupy w drodze (dla nich są owoce mojej więzi z Jezusem)
■ aby „wypłynąć na głębię” i coraz bardziej upodabniać się do Tego, który pierwszy mnie umiłował: Jezusa Chrystusa Jest to, bowiem FORMACJA spiralna – po przyjęciu tak wielu łask związanych z życiem duchowym na kolejnych etapach wzrostu trzeba dać się posłać, aby owoce duchowe tej formacji służyły kolejnym osobom rozpoczynającym dopiero tą drogę. Czasem wystarczy – to minimum, – gdy towarzyszymy innym dając świadectwo w nowej małej grupie dzielenia na REO będąc jej członkiem (lub pomocniczym animatorem). Inni zostaną animatorami głównymi (każda grupa ma zawsze 2 animatorów), inni podejmą się posługi prowadzenia całego seminarium. CELEM FORMACJI jest dojrzałość (wszechstronna) polegająca także na rozeznaniu swojej misji i podjęciu posługi.

Ze wglądu na formę są dwa rodzaje seminariów:
■ SEMINARIUM ZWYKŁE charakteryzuje się tym, że katechezy głoszone są na cotygodniowych spotkaniach modlitewno – formacyjnych grupy. Uczestnicy korzystają z podręcznika, który zawiera materiały ze Słowem Bożym do rozważania na każdy dzień. Na spotkaniu małej grupy dzielenie i świadectwa dotyczą konkretnego zagadnienia. Czas trwania całego seminarium to od 4 do 10 tygodni (wyjątkiem jest Studium Ewangelii).
■ SEMINARIUM WEEKENDOWE trwa ok. 2 - 3 dni, zwykle dotyczy tylko jednego tematu, składa się z: modlitwy uwielbienia, kilku katechez i warsztatów (poprzedzanych i kończonych modlitwą), lectio divina oraz dzielenia w małych grupach i/lub świadectw.

Do każdego seminarium zwykłego przygotowane są dwa podręczniki: jeden dla uczestnika, a drugi dla ekipy prowadzącej dane seminarium. W nich znajduje
się szczegółowe wyjaśnienie dotyczące zarówno rozwoju duchowego na danym etapie, jak i danego seminarium.
Skorzystaj ze specjalnego rabatu -30% i kup już dziś książkę Instrukcje i Inspiracje używając kodu rabatowego: ,,formacja".

Redakcja Krajowego Zespołu Koordynatorów

Źródło: https://odnowa.org/formacja-materialy/542-rekolekcje-ewangelizacyjne-odnowy