Dziś wielu chrześcijan w Europie i na całym świecie nie potrzebuje suchej doktryny, rytuałów, nakazów, ale potrzebuje powrotu do życia w Bogu, potrzebuje poznania Boga, Który jest Miłością i Który jest blisko, jest Emmanuelem czyli Bogiem z nami. Dlatego potrzeba dziś głoszenia Chrystusa żyjącego również dzisiaj, żyjącego i przemieniającego życie konkretnych osób. Takim przedstawieniem Chrystusa jest kerygmat, który ma doprowadzić przyjmującego Dobrą Nowinę (Ewangelię) do otwarcia serca na osobę Zbawiciela i Pana, Którym jest Chrystus Pan.

Tylko Chrystus może zaspokoić ludzkie pragnienie szczęścia i wolności. Kościół od początku proklamuje tę prawdę, a proklamacja ta przyjmuje postać kerygmatu (gr. kérygma - głoszenie, ogłaszanie). Kerygmat nie jest moralizowaniem ani katechizowaniem, nie jest również wykładem teologicznym czy religijną debatą.

Celem kerygmatu jest przedstawienie i ukazanie Jezusa Chrystusa jako Bożej odpowiedzi dla człowieka potrzebującego wyzwolenia z niewoli i nieszczęścia, ze stanu śmierci, w jaki popadł przez grzech.

Aby ożyć, człowiek nie potrzebuje doktryny, pobożnych praktyk, ludzkich nakazów czy religijnych zakazów. Jest mu potrzebne tylko jedno - spotkania z żywym i ożywiającym Bogiem. Kerygmat to Boży sposób na spotkanie z Chrystusem. Paweł Apostoł napisał: spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa (kerýgmatos) zbawić wierzących (1 Kor 1:21).

 

TREŚĆ KERYGMATU:

  • Bóg jest Miłością i ma dla mego życia wspaniały plan.

  • Będąc grzesznym, oddalam się od Boga, niszczę Jego Miłość, i nie mogę o własnych siłach naprawić tej sytuacji.

  • Jezus Chrystus umierając na Krzyżu odkupił mnie z niewoli grzechu.

  • Przyjmując dar Jezusa Chrystusa, muszę uwierzyć w Jego Boski Majestat i nawrócić się, proklamując Go jako Pana i Zbawiciela.

  • Przyjęcie daru Ducha Świętego ożywia mnie i uzdalnia do pełni życia w Bożej Miłości oraz głoszenia jej innym.

  • Wspólnota Kościoła jest mi pomocą w pielgrzymowaniu do Nieba.

     

Bóg Człowiek
1. Boża miłość. Punkt wyjścia
Iz 43, 1
Ps 103, 13
Iz 54, 10
Iz 49, 15
1 J 4, 16-18
Oz 11, 3-4
Jr 31, 20
Iz 66, 13
Mt 10, 30
1 Kor 2, 9
Rz 8, 28
2 Tm 2, 13
2. Grzech, który przeszkadza objawianiu się Bożej miłości
Rz 6, 23
Rz 3, 23
J 3, 19-20
Rz 7, 19-21
Mk 7, 21-23
1 J 1, 8
J 8, 7
Ps 51, 7
3. Zbawienie w Jezusie Chrystusie, umarłym i zmartwychwstałym
J 3, 14-17
J 10, 10
Dz 4, 12
1 Tm 2, 5
Kol 2, 13-14
Mi 7, 19
4. Wiara i nawrócenie jako odpowiedź na dar zbawienia
Rz 10, 8-10
Dz 2, 38
1 J 1, 9
J 3, 3
Ef 2, 8
Jr 31, 18
5. Dar Ducha Świętego, który czyni zbawienie obecnym i skutecznym
Ga 5, 22-23
Ez 36, 26
J 7, 37-39
Ap 22, 17
J 3, 8
6. Wspólnota, w której żyje się zbawieniem
Dz 2, 42
Ef 4, 11-13
Rz 12, 5
1P 2, 9-10
Dz 4, 32
Ef 2, 20