Jak modlić się za innych? Co mówią na ten temat listy apostolskie? Oto niektóre fragmenty, głównie z listów św. Pawła, w których można znaleźć wskazówki, w jakich intencjach warto modlić się za innych.

Proszę zawsze w moich modlitwach, abym – jeśli taka będzie wola Boża – mógł kiedyś szczęśliwie do was przybyć. (Rz 1, 10)
    1. O realizację planów, zgodnych z wolą Bożą

Pamiętam o was w moich modlitwach, aby Bóg naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia, byście Go lepiej poznali. (Ef 1, 16a-17)
    2. O ducha mądrości i objawienia
    3. O lepsze poznanie Boga

Przy każdej okazji módlcie się w Duchu, zanosząc prośby i błagania. W tym celu wytrwale czuwajcie na modlitwie za wszystkich świętych, i za mnie, by dane mi było słowo, gdy otworzę me usta do odważnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, abym śmiało ją głosił, tak jak powinienem. (Ef 6, 18-20a)
    4. O właściwe słowa podczas głoszenia Ewangelii
    5. O odwagę i śmiałość w głoszeniu Ewangelii

Bracia, gorąco pragnę ratunku dla nich i modlę się o to do Boga. Zaświadczam, że pałają ku Bogu żarliwością, której brak jednak rozeznania. Nie uznając bowiem Bożej sprawiedliwości i usiłując ustanowić własną sprawiedliwość, nie przyjęli Bożej sprawiedliwości. A przecież kresem Prawa jest Chrystus, dany dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy. (Rz 10, 1)
    6. O ratunek i rozeznanie dla błądzących

Proszę was, bracia, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, pomagajcie mi, modląc się za mnie do Boga, żebym w Judei został uratowany od tych, co nie wierzą, i aby moje posługiwanie w Jeruzalem zostało dobrze przyjęte przez świętych, bym także, przychodząc do was z radością – jeśli taka będzie wola Boża – znalazł u was wytchnienie. (Rz 15, 30-31)
    7. O uratowanie od niebezpieczeństwa
    8. O dobre przyjęcie posługi

On nas wybawił od grozy śmierci i będzie wybawiał. Pokładamy nadzieję w Nim, że nadal będzie wybawiał, aby wielu ludzi mogło dziękować za nas, za charyzmat, który został nam dany. Przyczyniacie się do tego także wy, kiedy modlicie się za nas. (2 Kor 1, 10-11)
    9. O wybawienie od grozy śmierci

Modlimy się do Boga, abyście nie czynili nic złego. Nie zależy nam jednak na tym, aby okazało się, iż my przeszliśmy próbę, ale pragniemy, abyście wy czynili dobro. (2 Kor 13, 7a)
    10. O dobre czyny

Modlimy się o waszą doskonałość. (2 Kor 13, 9b)
    11. O doskonałość

Dlatego modlę się, aby wasza miłość coraz bardziej wzrastała w poznaniu i wszelkim zrozumieniu, abyście umieli rozeznać to, co słuszne, i abyście dzięki temu pozostali czyści i nienaganni do dnia Chrystusa, przynosząc owoc sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, na cześć i chwałę Bożą. (Flp 1, 9-11)
    12. O wzrost miłości
    13. O głębsze poznanie
    14. O zrozumienie
    15. O rozeznanie
    16. O czystość
    17. O nienaganność
    18. O sprawiedliwość

Dlatego także i my od chwili, gdy to usłyszeliśmy, nie przestajemy modlić się za was i prosić, abyście zostali napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. (Kol 1, 9)
    19. O poznanie woli Boga
    20. O mądrość
    21. O duchowe zrozumienie

Módlcie się także za nas, aby Bóg utorował drogę naszym słowom dla głoszenia tajemnicy Chrystusa, z powodu której jestem więźniem. Obym ją ukazał tak, jak powinienem ją głosić. (Kol 4, 3-4)
    22. O utorowanie drogi słowom dla głoszenia tajemnicy Chrystusa
    23. O właściwe ukazanie tajemnicy Chrystusa

Pozdrawia was Epafras, wywodzący się spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie wstawia się za wami w modlitwach, abyście okazali się dojrzali i doskonali w pełnieniu woli Bożej. Kol 4, 12)
    24. O dojrzałość
    25. O doskonałość w pełnieniu woli Bożej

Dlatego zawsze modlimy się za was, aby nasz Bóg uczynił was godnymi powołania, aby z mocą spełnił każde dobre pragnienie i doprowadził do końca dzieło wiary. (2 Tes 1, 11)
    26. O bycie godnym powołania
    27. O spełnienie każdego dobrego pragnienia
    28. O doprowadzenie do końca dzieła wiary

Ponadto, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie rozszerzało się i było chwalone, tak jak u was, oraz abyśmy zostali ocaleni od złych i przewrotnych ludzi, bo nie wszyscy wierzą. Pan jest wierny! On was umocni i uchroni od złego. (2 Tes 3, 1-3)
    29. O rozszerzanie się słowa Pańskiego
    30. O ocalenie od zła

Zachęcam przede wszystkim, aby zanoszono modlitwy, błagania, prośby i dziękczynienia za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, w wielkiej pobożności i z godnością. (1 Tm 2, 1-2)
    31. O możliwość prowadzenia życia cichego, spokojnego, w pobożności i z godnością

Jeśli ktoś z was potrzebuje mądrości, niech prosi o nią Boga, a na pewno ją otrzyma. On bowiem każdego chętnie obdarza, nie czyniąc nikomu wyrzutów. Niech prosi z wiarą i bez powątpiewania. (Jk 1, 5-6a)
    32. O mądrość

Modlitwa zanoszona z wiarą będzie dla chorego zbawienna i Pan go podźwignie. (Jk 5, 15)
    33. O uzdrowienie

(tłum. Edycja Świętego Pawła)

mb